[без...] -


[без...] -
sız, -siz, -suz, -süz şəkilçiləri ilə: 1) mürəkkəb sifət düzəldir, məs.: безработный işsiz; безногий ayaqsız 2) mürəkkəb isim düzəldir; məs.: безлесье meşəsizlik;. безвкусица zövqsüzlük.

Русско-азербайджанский словарь. — Баку: Институт языковедения Академии Наук Азербайджанской Республики. . 1990.